Polityka prywatności: klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Caprisoft s.c. NIP 6452103049 REGON 273615810, właściciel marki „Caprisoft”.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub dostawy towarów oferowanych przez Administratora, odpowiedzi na zapytania ofertowe, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą przedstawiciele Administratora zaangażowani w realizację umowy. Ponadto Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, na podstawie dodatkowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie przesyłu komunikatów, transportu towaru, obsługi reklamacji, rozliczeń i księgowości. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, do czasu złożenia wniosku o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na przetwarzanie. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić wykonanie umowy przez Administratora.
  6. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy w przypadku imiennego rozliczenia finansowego oraz warunkiem umownym w pozostałych przypadkach i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
  8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt z Administratorem

polityka prywatności